«Я не позираву телевізор»

Авадь історія, як сьме ся вернули ид телевізорови зась.

Сяку фразу у серединї 2000-х мож было учути выд люди, котрі раховали себе слобӯдными, котрі казали, ож «треба думати свойив головов». Исе спозад того, ож телевізія на зачаткови 2000-х фактічно была майпозераным тіпом медіа, телевізор мав майбӯлше влива на ваш живӯт спомежи інформаційных каналӯв, які сьте могли мати. Дїточкы ся доганявучи по двӯрцьови бавили ся у персонажӯв, котрых видїли учора вичӯр у кіно, ґазда куповав мотор, рекламу котрого видїв у телевізії, ґаздыня звонила цімборашкам поговорити за драму у серіалови, котрый сього сезона крутят на «єден плус єден».

Адсяк кидь поникати, та мало якый дараб нашого живота убставав ся без прямого влива телевізії на нього. Тай тот влив быв у руках невеликого числа корпорацій, котрі тоту медіа продуковали, котрі тоту рекламу пущали. Не чудно, ож поєдна чилядь, котра ся раховала інтелектуалами, розуміла накӯлко великый тот влив є, тай волїла його мінімізовати, на кӯлко тото было мож. Сяк ся и родила была фраза «я не позираву телевізор», котра на даякый час ся стала асоційовати из розумными людьми, котрі волївут думати свойив головов. Ужек дниська тото може звучати комічно, но на даякый час направду были люди, котрі сесе казали гордо.

Соціалні сїтї тай форумы

Молодый інтернет, из шелиякыми публичными форумами, прототіпами днишнього Reddit, набирали популарнӯсть тай давали інтересну алтернатіву, ид котрӯв ся тягнули люди. Замісто того, обы слухати за даякі подїї авадь перзоналій выд політічно заінтересованых корпорацій, люди мали можнӯсть послухати думку простых люди, не заінтересованых економічно авадь ідеолоґічно у даякӯв позиції, што давало не просто алтеранатівный назор, но даже даяку легку подобу обєктівности у тых назорах.

Кроме того зачали ся появляти и соціалні сїтї, у котрых люди читали дописы люди, котрых они знали лично (в бӯлшости). Значит дуже великый дараб люди перейшли выд читаня контента, твореного корпораціями, на читаня контента, твореного такой йих прямыми цімборовами. Зароджіня Інстаґрама, Ютуба, ци Фейсбука дало людьом ипен исе. Замісто позераня серіала листали ся подобенкы вашого сокурсника из універзіты. Замісто блока «новин» пӯсля роботы читали ся «інтересні факты» у пантликови на фейсбукови.

Ужек туй зачали взникати даякі нові тай інтересні творцї контента, котрі не были ідеолоґічно заангажовані, не были котроловані корпораціями ци державами, тай самі платформы из тым контентом давали людьом доста много слободы у філтрованьови того, што они хотят ци не хотят видїти. Мож уповісти, ож на дакӯлко рокӯв інтернет направду быв «містом слободы думкы», де могли сьте розказовати за тото, што вам інтересно, тай читати тото, што вам інтересно, дораз без вонкового влива.

Новый телевізор

Не так довго тото трывало, ги ся могло видїти. Создавачі контента, котрі ставали меґапопуларными, зачали дуже шіковно перебирати на ся маркетінґові стратеґії из телевізії, зачали рекламовати у свойих творьбах чужу продукцію, стали брати на роботу другых люди, обы йим помагали у творьбі. Фактічно, независтлі создавачі контента стали переростати у малинькі телевізійні каналы, де вже сут інвесторы, де є реклама, а спозад того вже сут и нарокы ид тому контентови, як квалітні, тай и ідеолоґічні. Маркетінґові стратеґії вже уважувут на тото, яку тему май выгодно трощити, обы вас прочитало ци побзерало бӯлше люди, у якый час добы тото треба публиковати, обы кым бӯлше чиляди у пантликови новин тото увидїло. Попозерайте лиш на такыз творцюв, гикой MrBeast, котрі выросли до розмірӯв невеликых кіностудій.

Самі платформы, на котрых тот контент ся крутит, тоже яли ся міняти. У момент, кой Інстаґрам тай Фейсбук удказали ся уд хронолоґічного пантлика новин, а перейшли на «рейтінґовый», много люди зачали воятити, ож сесе «зачаток кӯнця» тої солодкої слободы, котру мали хосновачі. Тай многі ся согласят, ож айно, ож сесе быв дуже важный переломный момент. Бӯлше не будете видїти хронолоґічный пантлик усього, што написали ваші цімборове, бо запервоє будете видїти кым май «рейтінґові» публикації выд великых творцюв, а парадна подобенка бовчала пуд дубом выд вашої цімборашкы домак ся не укаже у пантликови, бо за перву годину з момента публикації дӯстала лишек 3 «лайкы».

До сього з роками додала ся и усилена цензура. Поєдны платформы, гикой Інстаґрам, мавут доста абсурдну політіку цензуры. Тот такой Інстаґрам заблокує вашу публикацію, кидь там будут голі жӯнські груди, айбо в тот самый час ися сїть понукат вам у очи дуже много читаво сексуалізованого контента. Гибы ай, груди прикрыті, но гузиця гола. Чудні стандарты.

Другі великі сїтї, гикой Twitter, тоже ся читаво згӯршили у планови модерованя уміста. В момент покупкы твітера Ілон Маск казав, ож «вернув слободу слова на інтернет», но при тому читаво люди указовали на тото, як ся цензуровали публикації, што ся докывали російської аґресії в Украйинї, тай другых воєнных конфліктӯв. Сесе домак не вызират, гикой слобода слова.

Facebook так само не без огрїхӯв. Тай ци мож назвати «огрїхом» нарочні маніпулації из цензурованьом єдного тай популарізаційов инчакого контента. Можеме си спомнити шкандал рока 2018. из тарґетованов рекламов на выборах америцького презідента. Туй сьме дӯйшли до того, ож соціална сїть, куды сьте прийшли обы позирати фотькы тюткы из Італії замішана у махінаціях на выборах, фейсбук буквално «бавив ся из демократійов». Руно так, гикой сперед тым ся вто удбывало у шелиякых вичӯрньых «ток-шоу» по телевізорови.

«Я не сижу в інтернетови»

Сеся фраза стала новым аналоґом тої «я не позираву телевізор», бо тот інтернет устиг ся прируняти ид телевізорови у розмахови інформаційного влива на нас крӯзі прізму великых корпорацій тай політічної заанґажованости. Ваш інстаґрам — новый телевізор. Вӯн преповный удшліфоваными публикаціями, котрі коштовали стӯвкы тисяч доларӯв, обы ся дӯстати у ваш телефон сперед другыми публикаціями. Йих уміст по сто раз вычитаный тай перечиненый, обы лїпше паровати ид днишньым трендам. Айно, помежи тым вам ся зась будут трафляти подобенкы из выпускного вашого сосїда тай коментарї из локалної ґрупы села, айбо не они будут творити основу вашого пантлика. Олем попробуйте сотворити новый акаунт, та сїть вам нараз «нарадит» кого вы маєте читати, базувучи ся на тарґетовых даных, на вашому реґіонови, вікови, на інформації, яка за вас уже є зобрана.

У днишньый час інтернет-медіа перечинили ся на руно таку саму фабрику выробы контента тай рекламы, гикой была телевізія у кӯнци 90-х тай на зачатку 2000-х. Но тай зась люди, котрі ся выд сього змучили, зачали ся выддаляти выд соціалных сїтюв, лишавут ся усього гет, авадь лишавут ся бӯлшости того, што уд них забирало час. Фраза «я не сижу в інетрнетови» стала новым варіантом фразы «я не позираву телевізор», бо люди зась не чувут ся слобӯдными там.

Авторськый текст Інтерфийсы