Якый ми треба прінтер?

Хочете си купити домӯв авадь на офіс прінтер, долиш не розумієте ся у них? Попробуєме зкурта вам за вто розказати.

Може сьте знали, а може не знали, айбо у світови прінтерӯв уже годы-годы ниє ниякых серйозных технолоґічных зрушінь. Дораз ушыткі прінтеры, котрі найдете у бовтови, можеме изгруба подїлити на дві катеґорії, по тому, ож чим они передавут електронні тексты тай образчикы на папірь — порошком ци тінтов. Каждый из сих методӯв має свої добрі тай недобрі стороны, універзално лїпшого туй ниє.

Як они фунґувут? Попробуєме дуже спрощено розказати за прінціп роботы каждого тіпа прінтера. Кидь вам сякоє не інтересно, можете долистати долӯв до секції «Якый выбрати?».

Тінтовый прінтер

Ачий майпошыреный варіант домашнього прінтера на днишньый динь буде мати у собі тінтову заправку, из єдным авадь другым методом тіска. Айбо убстаєме ся из потребов періодічно авадь куповати у нього свіжі картриджі из красков, авадь заливати тоту краску у картриджі вадь другі спеціалні контейнеры самым.

Дале вже за тым, якым методом тоту тінту ваш прінтер передаст на папірь, зась можеме поділити тінтові прінтеры на два тіпы: термо-цївкові тай пєза-елементові.

Термо-цївкова «головка»

Прінціп роботы першого є слїдувучый: краска ся доправлят у «головку», де у нижнюв части краска ся набират у дуже гузкый простор над тісковов пластінов. Тіскова пластіна є наскрӯзь продїта друбными ямочками дуже малого діаметра, цївками, такого малого, ож тота краска сама по собі не вытїкат, а держит ся удну у супокӯйному ставови. Дале вже, кой вам треба дашто друковати, подає ся електрічный сіґнал, котрый нагрїват краску, она удну тої головкы кыпит, тай крӯзї тоту малиньку цївку у пластинї выстрїлює на папірь. Сяк дӯстанеме єдну цятку на папірьови, а из міліонӯв сякых цяток усякых барв дӯстанеме вже готовый образчик.

Шоровый термо-цївковый прінтер валовшен друковати из густинов пиля 300–720 цяток на квадратовый дюйм. Сяку технолоґію хоснувут такі фірмы гикой Hewlett-Packard, Canon, тай много другых, котрі помежи собов конкурувут.

«Головка» на пєза-елементови

Другый тіп тінтового прінтера, котрый, помежи популарными компаніями, хоснує в основному Epson, має доста инчакый метод передати краску на папірь. Візуално нараз видко, ож головка ся доста рӯзнит выд спередущої, но звирьхы нам не буде ясно як тото фунґує.

Туй на зачатку маєме тот самый прінціп, ож краска ся раз мусит у головку дӯстати авадь из картріджа, авадь из резервуара из фарбов. Дале ся тота краска набират у гузкый простор помежи жилїными пластінами тай дрӯбнов сїтков. Ямочкы у тӯв сїтцї, зась, такі сут малі, ож тінта сама выд себе не цяпкат долӯв, ай держит ся удну. Дале у головку подає ся електрічный сіґнал, єдна из вирьхньых жилїзных пластін ся прогынат тай фізічно вытручує цятку тінті крӯзї ямку у сїтцї.

Кидь зкурта та видиме, ож тінтові прінтеры мавут лиш два основні приступы передачі краскы на папірь: вытручованя тиском спозад нагрїваня, авадь вытручованя фізічно жилїзнов пластінов.

Лазерный прінтер

Ачий не раз было такоє, ож досїгаєте из лазерного прінтера теплый листок, тай фантазуєте за тото, як тото там удну фунґує, як лазер выпалює на папірьови текст… Но, богужаль, тото мало не так :)

Схема роботы лазерного прінтера. Жерело.

Направду лазерный прінтер фунґує доста ичнако. Зкурта сяк:

 • Лазер засвічує на фотобарабанови (drum на образчикови) де має быти текст.
 • Тот барабан дустає електрічный заряд на тых містах, де на нього засвітив лазер.
 • Як ся барабан крутит дале, та тонер (суха порошковата краска) налипат на нього лиш там, де є заряд, засвіченый лазером.
 • Дале тот тонер перелипат из барабана на папірь.
 • Дале вже сам папірь из тонером на ньому проходит крӯзі печку, у котрӯв ся нагрїват, та тот порошковый тонер ся топит и уплавлює ся у папірь. Руно завто папірь выходит горячым.

Прінціп роботы сякого прінтера буде єднакый, ци тото чорно-білый, ци цвітный, з єдным лиш роздїлом, ож цвітный буде мати окремый резервуар тонера тай фотобарабан на каждый цвіт.

Добрі тай пӯдлі стороны каждого

Каждый из сих двох приступӯв має даякі свої выгоды, но при тӯм свої слабины. Попробуєме дуже накурто дефіновати што є доброго тай не доброго у каждому.

Што тінтовый прінтер має доброго?

 • В бӯлшости трафункӯв цїна друку буде дуже вам выгодна, бо ай сам прінтер, ай краска у нього, не будут дорого кощовати;
 • Дешевый варіант на тіск подобенок — дораз каждый тінтовый прінтер є цвітным, а значит побирує вам давати цвітный друк образичкӯв, пораз даже на фотопапірь, из непӯдлов квалітов;
 • Не забират много міста. В бӯлшости тінтові прінтеры сут силно менші выд лазерных, спозад май простої технолоґічної базы самого апарата.
Фото-прінтер Epson

Што тінтовый прінтер має пӯдлого?

 • Недовгый вік службы тіскової головкы. У трафункови из пєза-елементом щи можете чекати годы-годы роботы, айбо термо-цївкові головкы не довгоживучі. Нижньый панел из цївками є дуже нїжный, тай легко може выгорїти.
 • Недовгый вік службы компонентӯв очисткы. Прінтер, в процесї уключованя тай выключованя, робит собі прочистку — промыват цївкы на головцї напором чорнил. Тоты чорнила, ясноє дїло, даґде мусят ся зливати. У каждого тінтового прінтера є на тото спеціална губка, котра в якыйись момент ся заповнит, тай прінтер вам уповість ож бӯлше друковати не буде.
 • Тяжкый ковпӯт. Тінтовый прінтер мусит быти фурт у роботї, обы цївкы не позасыхали. Небезпечно лишати го без роботы бӯлше як на тыждень. При тӯм и переробити му ся не мож дати, обы не погорїли цївкы. Обслужованя, вымываня, коханя такого прінтера потребує вашу увагу.

Што лазерный прінтер має доброго?

 • Скорота друку. Закидь тінтовый прінтер даст вам єдну сторӯнку, та лазерный выдаст 5-10.
 • Высокый ресурс роботы запчастин. В бӯлшости трафункӯв лазерный прінтер є май довговічный гикой тінтовый. Як сам апарат, так и картридж из тонером, в основному служат многым довше.
 • Точнӯсть друка. Прості лазерні прінтеры, нацїлені на домашньоє авадь офісноє хоснованя, в основному мавут приближно єднакі ціфры DPI (цяток на квадратовый дюйм) гикой тінтові, айбо кидь вам треба дуже велику точнӯсть, та професійні лазерні прінтеры можут дати вам ціфру аж у 2400 DPI, што є технолоґічно недосяжно ниякому тінтовому прінтерови.
 • Мож го лишити без дїла на даякый час. Не удлику выд тінтовго прінтера, лазерный не засыхат. Можете го сміло лишити на подови на пӯвгода, а дале уключити тай тіскнути на ньому, гибы лиш учора сьте го купили.
Мулті-функціоналный чорно-білый апарат HP: прінтер, сканер, кпопір.

Што лазерный прінтер має пӯдлого?

 • Занимат много міста на столови. Лазерный прінтер має повно всякых компонентӯв, котрі технолоґічно сут май компліковані выд прінтерӯв из красков. Тым компонентам треба даґде быти. Даже майдрӯбный, маймалый лазерный прінтер буде читаво май великый тай май тяжкый выд тінтового. Даякі май серйозні апараты у офіс уже вызиравут ги окремый стӯл…
 • Цїна. Стартова цїна хоть-якого лазерного прінтера буде у у два-три раз высша за аналоґічный тінтовый. На єдного бока ото ся може из часом окупити, бо из тінтовым бӯлше періодічної бабрачкы як из лазерным. Айбо факт ся убстає, ож за лазерный мусите выкласти из жеба нараз бӯлше, тай кажда поломка буде май дорога у ремонтови.
 • Цвітный друк дуже дорогый. Теоретічно исе могло быти частинов спередущого пункта, бо зась кажеме за гроші. Айбо вы си даже не представляєте маштабы… Кидь чорно-білый лазерный прінтер вы си щи можете розниковати як алтернатіву цївковому домӯв, та лазерный цвітный буде у 5, кидь не у 10 раз май дорогый.

Якый выбрати?

Туйкы вже попробуєме вам напряму дашто нарадити: як изкапчати ваші нарокы из конкретными апаратами, што вам будут стӯчні.

— «Донька буде писати діпломну роботу, куплю їв прінтер!»

Курто: вам не треба прінтер. Айбо серйозно, автор сиї публикації годы робив у сервісному центрови, тай застав много трафункӯв, коли люди купувут прінтер обы надруковати діплом, а дале тот апарат просто лежит дома на полици мертвым грузом, не хоснує ся, засыхат головка, тай реанімовати го вже не є фінансово выгодно.

— Хочу друковати фотькы!

Кидь не маєте фото-камеры, а берете собі прінтер гикой бавку домӯв обы єден раз надруковати фотькы, та никайте спередущый пункт.

— Учу дїти анґліцьку, треба ми дашто друковати дораз каждый динь.

Туй вам буде доста авадь мінімалный термо-цївковый прінтер, кидь не байлуєте пущати бӯлш ги 100 листӯв за динь, авадь мінімалный лазерный. Конкретный модел буде залежати на тото, ци направду вам треба цвіт. Туй вам будут паровати цївкові прінтеры выд Canon, гикой PIXMA E414 (авадь алтернатівні). Из лазерных можете собі розникати HP LaserJet M110 ци Canon LBP6030B (ци атернатівні).

— Треба ми на роботу прінтер, у офісови нас 10 чоловік, фурт треба даякоє папіря пущати.

Струйный прінтер туй, скорше всього, даже не вартує розниковати. Побзерайте Canon MF3010 як мінімалный варіант, но рекомендовано узяти щи дашто май серйозноє. Рахувучи ож 10 чоловік фурт будут дашто пущати, та бӯлшина термо-цївковых прінтерӯв будут бӯлше часу на обслужованьови ги в роботї.

— Я професіоналный фотоґраф, тіскну людьом фотькы у албомы часто.

У сякому трафунку бых нарадив узяти си нараз два прінтеры, на трафунок кидь єден ся уломит. Струйный професійный прінтер туйкы буде про вас фінанчно раціоналным варіантом, наприклад Canon Pixma Photo G640, ци хоть Epson L805.

Можете розникати и лазерный цвітный прінтер, айбо мусите розуміти свої розтраты. Многі фотоґрафы берут авадь два тінтові, авадь тінтовый тай лазерный цвітный уєдно.

Удкланюєме ся

Испис бы мож продовжити дале, айбо поклали сьме си нарок лиш на домашньый тай офісный прінтер. Исе сьме раз побировали закрыти.

Уважуйте, ож фірмы Canon, Epson, HP, тай ниякі другі, не дали ани копіку за написаня сиї публикації. Публикація ся чинила не у комерційных, а у сугубо едукачных цїльох.

Авторськый текст Інтерфийсы.